یادگیری و مقاومت ذهن

در کنار همه ی درگیری ها و روزمره گی های زندگی خوبه که یک مهارت رو  یاد بگیریم . این یاد گیری هفته ای یک ساعت هم که باشه  کافیه  . تجربه ی شخصی من از این ماجرا یاد گرفتن شنا بود. در ابتدای یاد گیری اون  قسمت لعنتی ذهن که همیشه سرکوفت می زنه [...]