از منطقه امنت بیرون بیا

از منطقه امنت بیرون بیا یادم می آد وقتی نوجون بودم اونقدر خجالتی بودم که وقتی به یک جمع وارد می شدم جرات نمی کردم حتی سلام کنم و وقتی با در خواست دیگران مواجه می شدم به زور و زحمت می گفتم س... و پشت مادر (امن ترین جای دنیا مخفی می شدم ) [...]